Door een meer dan 45 jarige ervaring op het gebied van stationaire brandbeveiligingsinstallaties, is het ontwerpen en tekenen niet onze enige activiteit. Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Adviserende werkzaamheden

 • Het onderzoeken naar de technische mogelijkheden voor het installeren van de juiste brandbeveiligingsinstallatie in combinatie met de gebouw kenmerken.
 • Het opstellen en laten goedkeuren van een UitgangsPunten Document (UPD)
 • Het vervaardigen van bestek ontwerpen ter ondersteuning van kostprijs berekeningen en offerte aanvragen.
 • Het berekenen van de kostprijs op basis van historische kengetallen en ervaringen. Offerte aanvragen voorbereiden voor onderaannemers en leveranciers.
 • Offerte beoordeling onderaannemers en leveranciers.

Project begeleiding

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid.
 • Het bijwonen van bouwvergaderingen, coördinatie besprekingen, werkbesprekingen etc.
 • Het geven van instructies aan de ontwerper, tekenaar monteur enz.
 • Het opzetten en bijhouden van planning, detailtijd, bewaking en werkcoördinatie.
 • Het houden van toezicht op de uitvoering zowel op de bouwplaats als daar waar pre-fab
 • onderdelen worden vervaardigd.
 • Voortgangsbewaking, kostenbewaking en signalering d.m.v. rapportages
 • Het maken van periodieke financiële overzichten.
 • Het voeren van de projectadministratie.
 • Werkzaamheden voor inspectie en keuring t.b.v. de interne kwaliteitseisen.
 • De controle van de installatie t.b.v. de oplevering aan opdrachtgever, inspectiebureau en andere belanghebbenden.
 • Het maken van de benodigde opleveringsdocumenten zoals installatie documentatie, instructieboeken, as built gegevens etc.

Ontwerp

Het modelleren in Autodesk Revit (3D) als ondersteuning in het BIM proces.
Het uitwerken van het bestek ontwerp of BIM model tot goedgekeurde werktekening inclusief het vervaardigen van hydraulische berekeningen, doorsneden  isometric's en detailtekeningen.

 • Het maken van sparingstekeningen, pompopstellingen, principe schema's etc.
 • Het controleren van werktekeningen en berekeningen van derden.
 • Overleg tot het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van inspectiebureau, nutsbedrijven, bevoegd gezag etc.
 • Het verwerken van wijzigingen op aangeven van opdrachtgever, inspectiebureau, bouwpartners e.d.
 • Opnamen ter plaatse: d.m.v. inmeten wordt op potlood niveau een schetsontwerp ter plaatse vervaardigd. Dit wordt op het CAD station verder uitgewerkt tot goedgekeurde werktekening
 • Het opnieuw in kaart brengen, beoordelen en opwaarderen van oude installaties.

Werkvoorbereiding/ montage begeleiding

 • Het goedgekeurde ontwerp uitwerken op zodanige wijze dat eenvoudig alle benodigde materialen project gericht kunnen worden besteld.
 • Het vervaardigen van onderdelenlijsten (pre-fab werkstaten).
 • Het instrueren van de leidinggevende montagemedewerker m.b.t. volgorde werkzaamheden, planning, kwaliteitseisen etc.
 • Het reviseren van de tekeningen alsmede het vervaardigen van de onderhouds,- en bedieningsvoorschriften.

Begeleiden testen

Zowel voor bestaande,- als nieuwe installaties is het noodzakelijk, deze regelmatig te controleren op juiste werking. Dit gebeurt periodiek in het geval het een gecertificeerde installatie betreft. Vaak is het voor wat oudere( en meestal niet gecertificeerde) installaties nodig de beschikbare water doorstroming te meten (flow meting), zodat nieuwe uitgangspunten hierop afgestemd kunnen worden.

Het testen van vast opgestelde schuimblus installaties is nog een stuk complexer. Afhankelijk van het type bijmeng systeem , zijn er diverse testmogelijkheden mogelijk. Deze zijn allemaal omschreven in technisch bulletin TB 64B van het CCV. Met name het meten van het juiste bijmeng percentage (concentraat meting), het meten van water,- + schuimflow en het opruimen /afvoeren van het test schuim, vereist veel aandacht en zorgvuldigheid.

Om welke test het ook gaat, wij kunnen deze voor u verzorgen. Allereerst stellen wij een plan van aanpak op (test protocol). Indien hier overeenstemming is bereikt, zullen de testen volgens dit protocol worden uitgevoerd, al of niet in aanwezigheid van de inspectie instelling. De testresultaten zullen zorgvuldig in test rapporten worden vastgelegd.

Begeleiden inspecties

Vaak is het verstandig de ontwerpende partij de inspecties te laten begeleiden. Zij zijn vanaf het begin betrokken bij het project en kennen de achtergronden van project gerichte oplossingen. Tezamen met de uitvoeringsverantwoordelijke kunnen inspectie vragen en/of opmerkingen terstond worden besproken en vastgelegd. Eventuele aanpassingen aan de installatie, kunnen nog op de eindrevisie (as built) worden verwerkt, voordat de inspectie plaatsvindt.

Werkwijze na opdrachtverstrekking

Allereerst wordt een opstart bespreking (kick off) gehouden met de opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger. Hierbij wordt het gewenste detailleringsniveau, de fabricaat keuzes en de ontwerp opties vastgelegd. Tevens worden de mijlpalen voor de planning in deze kick off vastgesteld. Hierna kan een engineeringsplanning worden opgesteld. Daarbij wordt de gewenste volgorde van planning taken, in overleg vastgelegd. Nadat dit is overeengekomen, worden systematisch de planning taken in de afgesproken volgorde uitgevoerd. Tijdens dit proces wordt veelvuldig met de opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger, gecommuniceerd en de voortgang gerapporteerd. Als de ontwerpdocumenten gereed zijn, worden deze intern getoetst en vervolgens per e-mail of We transfer naar de opdrachtgever verstuurd. Zo nodig worden deze persoonlijk overhandigd, toegelicht en/of doorgesproken.

De werkzaamheden worden bij voorkeur bij ons op kantoor uitgevoerd, doch sommige werkzaamheden maken het noodzakelijk om deze op locatie te realiseren. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een overeengekomen vast aanneemsom. Indien noodzakelijk, kunnen wij werkzaamheden op regie uitvoeren op basis van een scherp uurtarief. De regie werkzaamheden zullen op weekstaten worden geregistreerd en ter accordering worden aangeboden, aan de opdrachtgever.

Back to top